Clean Code

Clean Code 1 - Câu chuyện về Code xấu giết chết công ty

Một việc một engineer làm trong một ngày thì hai engineer sẽ làm trong hai ngày

Read
Blog

Hello Hung.Dev

Xin chào các bạn. Mình đã quyết định chuyển nhà từ https://huwng.wordpress.com sang https://hung.dev

Read