Clean Code

Clean Code

Clean Code 1 - Câu chuyện về Code xấu giết chết công ty

Một việc một engineer làm trong một ngày thì hai engineer sẽ làm trong hai ngày

Read